heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38067482
แสดงหน้า63714271
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439512 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
9493
อ้างอิง

XYZ
เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:31
9494
อ้างอิง

XYZ
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:31
9495
อ้างอิง

XYZ
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:31
9496
อ้างอิง

XYZ
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:31
9497
อ้างอิง

XYZ
ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:37
9498
อ้างอิง

XYZ
เราเกิดเรากินบนแผ่นดินรูปขวาน มีพ่อเดียวกันทุกบ้านเราเรียกท่านว่า พ่อสยาม
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:38
9499
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ
พระองค์เป็นผู้ทรงมีพระเมตตายิ่ง ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:42
9500
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ

ขอจงทรงพระเจริญ ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไปตราบนานเท่านานเทอญ

 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:48
9501
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ
ขอให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์อยู่กับชาวไทยตลอดไป
ขอให้พระองค์มีความสุข ขอให้พระองค์ได้ดังประสงค์ เรารักพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:50
9502
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:55
9503
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ

ขอให้พระองค์มีอายุยิ่งยืนนาน ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์อยู่กับชาวไทยตลอดไป
ขอให้พระองค์มีความสุข ขอให้พระองค์ได้ดังประสงค์ เรารักพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 14:58
9504
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 

 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:01
9505
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ

พ่อหลวงท่านทรงเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่แก่เราชาวไทย

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่คู่ฟ้าคู่แผ่นดินไทย ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชา ตราบชั่วกาลนิรันดร์

 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:02
9506
อ้างอิง

XYZ
ธงชาติไทยมี สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:08
9507
อ้างอิง

XYZ
แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:08
9508
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:08
9509
อ้างอิง

XYZ
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:09
9510
อ้างอิง

XYZ
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:09
9511
อ้างอิง

XYZ
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
 
 
XYZ [118.174.178.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:09
9512
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
กปจว.สจว.กร.ทบ [101.108.105.xxx] เมื่อ 24/10/2017 15:10

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น