heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35349416
แสดงหน้า60994991
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419931 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
81
อ้างอิง

กตพ.นรด.
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:40
82
อ้างอิง

กตพ.นรด.
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:41
83
อ้างอิง

กตพ.นรด.
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:42
84
อ้างอิง

กตพ.นรด.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:42
85
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:46
86
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:47
87
อ้างอิง

กตพ.นรด.
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบ***้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:48
88
อ้างอิง

กตพ.นรด.
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:48
89
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:49
90
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอทรงพระเจริญ
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:49
91
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:50
92
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:50
93
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:50
94
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:51
95
อ้างอิง

กตพ.นรด.
เราจะทำความดีเพื่อในหลวง
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:51
96
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ทำแต่ความดีถวายในหลวงทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดถวายในหลวง
 
กตพ.นรด. [124.120.22.xxx] เมื่อ 31/07/2015 15:51
97
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ 
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
ชปข.๑(สงขลา) [180.183.26.xxx] เมื่อ 1/08/2015 07:34
98
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑. จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
๒. มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง
๓. พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา
๔. พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
๕. เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง
๖. พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน
๗. ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง
๘. ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
๙. ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
๑๐. รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
 
ชปข.๑(สงขลา) [49.49.170.xxx] เมื่อ 2/08/2015 07:33
99
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑. พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๒. หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
๓. กษัตริย์นักพัฒนา
๔. หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๕. เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
๖. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๗. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๘. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๙. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๑๐. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
 
ชปข.๑(สงขลา) [223.204.136.xxx] เมื่อ 3/08/2015 06:34
100
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๒. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๓. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๕. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
๖. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๘. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๙. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๑๐. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
 
ชปข.๑(สงขลา) [223.204.136.xxx] เมื่อ 4/08/2015 07:27

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น