heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35229500
แสดงหน้า60875059
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419036 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
10993
อ้างอิง

XYZ
พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:55
10994
อ้างอิง

XYZ
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:56
10995
อ้างอิง

XYZ
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:56
10996
อ้างอิง

XYZ
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:57
10997
อ้างอิง

XYZ
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:57
10998
อ้างอิง

XYZ
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:57
10999
อ้างอิง

XYZ
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:57
11000
อ้างอิง

XYZ
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:58
11001
อ้างอิง

XYZ
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:58
11002
อ้างอิง

XYZ
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:58
11003
อ้างอิง

XYZ
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:59
11004
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 13:59
11005
อ้างอิง

XYZ
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:00
11006
อ้างอิง

XYZ
คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:00
11007
อ้างอิง

XYZ
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:00
11008
อ้างอิง

XYZ
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:02
11009
อ้างอิง

XYZ
เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:03
11010
อ้างอิง

XYZ
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:05
11011
อ้างอิง

XYZ
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:05
11012
อ้างอิง

XYZ
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:05

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น