heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม17571057
แสดงหน้า43176392
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 278038 ครั้ง / ตอบ 51209 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 20/10/2020 11:00
11013
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:06
11014
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:06
11015
อ้างอิง

XYZ
ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:07
11016
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:07
11017
อ้างอิง

XYZ
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:08
11018
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:08
11019
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:09
11020
อ้างอิง

XYZ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจาก
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:09
11021
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:09
11022
อ้างอิง

XYZ
 พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:11
11023
อ้างอิง

XYZ
เราคนไทยจงรักและสามัคคี
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:11
11024
อ้างอิง

XYZ
แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง

 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:12
11025
อ้างอิง

XYZ
พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:12
11026
อ้างอิง

XYZ
พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:13
11027
อ้างอิง

XYZ
ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:13
11028
อ้างอิง

XYZ
อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:13
11029
อ้างอิง

XYZ
ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:14
11030
อ้างอิง

XYZ
ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:14
11031
อ้างอิง

XYZ
ยอดกษัตริย์นักพัฒนา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:15
11032
อ้างอิง

XYZ
พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 14/11/2017 14:15

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น