heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38069738
แสดงหน้า63716527
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439551 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
11113
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:00
11114
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:00
11115
อ้างอิง

XYZ
ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:01
11116
อ้างอิง

XYZ
 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:01
11117
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:01
11118
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:02
11119
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:03
11120
อ้างอิง

XYZ
ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:03
11121
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา

 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:04
11122
อ้างอิง

XYZ
 เราคนไทยจงรักและสามัคคี
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:04
11123
อ้างอิง

XYZ
อย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:04
11124
อ้างอิง

XYZ
 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:05
11125
อ้างอิง

XYZ
ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:05
11126
อ้างอิง

XYZ
ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:06
11127
อ้างอิง

XYZ
ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
 
 
XYZ [101.108.105.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:06
11128
อ้างอิง

XYZ
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:08
11129
อ้างอิง

XYZ

แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:09
11130
อ้างอิง

XYZ
พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:09
11131
อ้างอิง

XYZ
พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:10
11132
อ้างอิง

XYZ
ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 15/11/2017 10:10

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น