heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38069072
แสดงหน้า63715861
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439536 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
11193
อ้างอิง

XYZ
หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร

 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:01
11194
อ้างอิง

XYZ
เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:01
11195
อ้างอิง

XYZ
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:02
11196
อ้างอิง

XYZ
ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:03
11197
อ้างอิง

XYZ
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:04
11198
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:05
11199
อ้างอิง

XYZ
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:05
11200
อ้างอิง

XYZ
ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:06
11201
อ้างอิง

XYZ
ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:07
11202
อ้างอิง

XYZ
พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:07
11203
อ้างอิง

XYZ
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:09
11204
อ้างอิง

XYZ
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:36
11205
อ้างอิง

XYZ
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:37
11206
อ้างอิง

XYZ
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:38
11207
อ้างอิง

XYZ
น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:39
11208
อ้างอิง

XYZ
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:39
11209
อ้างอิง

XYZ
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:40
11210
อ้างอิง

XYZ
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:40
11211
อ้างอิง

XYZ
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:41
11212
อ้างอิง

XYZ
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
 
XYZ [125.25.150.xxx] เมื่อ 16/11/2017 09:41

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น