heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35330600
แสดงหน้า60976175
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419652 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
11593
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทยเทิดทูนไว้องค์เหนือหัว ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.81.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:43
11594
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระบารมีแผ่ไพศาล ทั่วโลกล้วนแส้ส้องสรรเสริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.81.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:44
11595
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พระนำไทยพ้นภัยนานาพระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.81.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:44
11596
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทยให้มีความผาสุก พระประมุขทรงพระคุณอุ่นใจคนไทยทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.108.81.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:45
11597
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงเป็นเบ้าหลอมดวงใจคนไทยทั้งชาติ พระบารมีมากล้นเหลือคณา ปกเกศเกล้าชาวประชาสุขสันต์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์เป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ไทยทั้งมวล
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:56
11598
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:56
11599
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:56
11600
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้าบารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:57
11601
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:58
11602
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ศาสนาทุกศาสนาในในประเทศยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:59
11603
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม 60 ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะสดุดี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 09:59
11604
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:00
11605
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เราจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่ออยู่หัวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:00
11606
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพสมบูรณ์ ตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:01
11607
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพสมบูรณ์ ตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:02
11608
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ขอพระองค์จงมีแต่ความสุขตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:03
11609
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
สยามมินทร์ธิราชเจ้า ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์จงพระเจริญ ศูนย์ใจไทยทั่ว
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:03
11610
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เราจะสามัคคีกันเพื่อในหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:04
11611
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักและภักดีตลอดกาล
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:04
11612
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จงช่วยกันพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.232.xxx] เมื่อ 27/11/2017 10:05

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น