heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35294582
แสดงหน้า60940148
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419307 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
11733
อ้างอิง

ณรงค์เดช
 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กษัตริย์นักบินผู้ทรงพระปรีชา
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 10/12/2017 11:09
11734
อ้างอิง

ปัญาวิทย์
ด้วยหัวใจน้อมเกล้าแด่พระมหากษัตริย์
 
ปัญาวิทย์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 10/12/2017 11:10
11735
อ้างอิง

ปัญาวิทย์
ท่านเปรียบเสมือนเทพที่คอยปกป้องปวงชนชาวไทย 
 
ปัญาวิทย์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 10/12/2017 11:10
11736
อ้างอิง

ปัญาวิทย์
ทรงเป็นที่พึ่งทางใจของไทยทั้งชาติ 
 
ปัญาวิทย์ [110.77.149.xxx] เมื่อ 10/12/2017 11:12
11737
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:04
11738
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:06
11739
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:08
11740
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:08
11741
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:09
11742
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง 
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:10
11743
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
'เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม' พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:10
11744
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:11
11745
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:11
11746
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:12
11747
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:12
11748
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:13
11749
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:13
11750
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:15
11751
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:15
11752
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.26.xxx] เมื่อ 12/12/2017 12:16

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น