heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35180966
แสดงหน้า60826521
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418727 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
101
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๒. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๓. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๔. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๕. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
๖. สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
๗. สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป
๘. สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย
๙. พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๑๐. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ทองของไทย
 
ชปข.๑(สงขลา) [223.204.136.xxx] เมื่อ 4/08/2015 07:29
102
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑.ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
๒.น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
๓.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
๔.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
๕.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
๖.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
๗.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
๘.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
๙.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
๑๐.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
 
ชปข.๑(สงขลา) [223.204.136.xxx] เมื่อ 5/08/2015 06:49
103
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๓. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๔. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๕. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๖. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
๗. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๘. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๙. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
๑๐. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
ชปข.๑(สงขลา) [223.205.58.xxx] เมื่อ 8/08/2015 06:55
104
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑.ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ
๒. ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ 
๓. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา
๔. ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์
๕. ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์
๖. พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ
๗. พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘. พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๙. ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐. ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
ชปข.๑(สงขลา) [223.206.72.xxx] เมื่อ 9/08/2015 07:20
105
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑.พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
๒. พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา
๓. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
๔.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
๕.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
๖.ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่
๗.พระเมตตาของทุกพระองค์ทรงพระราชทานให้กับทุกชนชาติ 
๘.พ่อหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ใหญ่ของปวงชนชาวไทย 
๙.แผ่นดินไทยร่มเย็นด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 
๑๐.ขอทุกพระองค์ทรงอยู่กับปวงชนชาวไทยตราบชั่วฟ้าดินสลาย
 
ชปข.๑(สงขลา) [223.206.72.xxx] เมื่อ 10/08/2015 07:08
106
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๒. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๓. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๔. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
๗. ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน
๘. พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้าน
๙. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด
๑๐. สยามประเทศยังคงอยู่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
 
ชปข.๑(สงขลา) [171.7.249.xxx] เมื่อ 11/08/2015 06:03
107
อ้างอิง

ชปข.๑(สงขลา)
๑. ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๒. พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๓. ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๔. ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๕. ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
๖. ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
๗. ทรงเป็นพระอาจารย์ที่พระราชทานความรู้ให้กับทุกสถาบัน
๘. พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้าน
๙. สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ปวงชนชาวไทยเทิดทูนและเคารพเหนือสิ่งอื่นใด
๑๐. สยามประเทศยังคงอยู่เพราะพระบารมีของพระองค์ท่าน
 
ชปข.๑(สงขลา) [171.7.249.xxx] เมื่อ 12/08/2015 06:55
108
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:24
109
อ้างอิง

กตพ.นรด.
หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:24
110
อ้างอิง

กตพ.นรด.
วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:25
111
อ้างอิง

กตพ.นรด.
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:25
112
อ้างอิง

กตพ.นรด.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:26
113
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:26
114
อ้างอิง

กตพ.นรด.
บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:28
115
อ้างอิง

กตพ.นรด.
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:28
116
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:28
117
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอทรงพระเจริญ
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:29
118
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอให้พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:29
119
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลามัยแข็งแรง
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:29
120
อ้างอิง

กตพ.นรด.
ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
 
กตพ.นรด. [124.120.17.xxx] เมื่อ 31/08/2015 21:29

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น