heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38125337
แสดงหน้า63772126
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439827 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
12193
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:52
12194
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:52
12195
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พวกเราทุกคนเคารพพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:52
12196
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
การทำดี พูดดี คิดดี เป็นลูกที่ดีของท่าน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:53
12197
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระองค์ทรงเป็นศูนย์ร่วมใจของคนทั้งชาติ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:53
12198
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:53
12199
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พระคุณพ่อหลวงล้นฟ้ามหาสมุทร
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:53
12200
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จงช่วยกันพัฒนาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาวัฒนธรรม ควบคู่กันไปพร้อมๆกัน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:54
12201
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความจงรักและภักดีตลอดกาล
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:54
12202
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เราจะสามัคคีกันเพื่อในหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:54
12203
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
สยามมินทร์ธิราชเจ้า ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงร่วมใจเทิดทูนพระราชวงศ์จงพระเจริญ ศูนย์ใจไทยทั่ว
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:55
12204
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอพระองค์จงมีแต่ความสุขตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:55
12205
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้พระองค์มี อายุ วรรณะ สุขะ พลัง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:55
12206
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพสมบูรณ์ ตลอดไป
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:56
12207
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
เราจงภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่ออยู่หัวไทย
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:56
12208
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อทรงสร้างสรรค์เกษตร ทรงประเวชทุกแห่งที่ เพื่อประชาจะได้มี ฐานะดีอยู่มั่นคง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:56
12209
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
บังคมคัล อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ประณตน้อม จอมกษัตริย์ รัฐสยาม 60 ปี ทรงครองราชย์ ชาติงดงาม โลกลือนาม คารวะสดุดี
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:57
12210
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ศาสนาทุกศาสนาในในประเทศยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:57
12211
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:57
12212
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้าบารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [101.109.178.xxx] เมื่อ 26/12/2017 15:58

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น