heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38070985
แสดงหน้า63717774
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439583 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
1314
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ เมื่อจะเริ่มงานสิ่งใด ก็ให้พยายามคิดพิจารณาให้จนเห็นจุดหมาย เห็นสาระ
และประโยชน์ที่แท้ ของงานนั้นอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงลงมือกระทำด้วยความตั้งใจ
มั่นใจและด้วยความรับผิดชอบ อย่างสูง ให้งานดำเนินลุล่วงตลอดไป
อย่างต่อเนื่อง โดยมิให้บกพร่องเสียหาย” 
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:17
1315
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
คนไม่มีความสุจริต คนไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย
ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้
ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมันเท่านั้น
จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ
(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 12 กรกฎาคม 2522)
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:18
1316
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 “.....คนไทยแม้จะมีจิตใจรักความสบายและมักทำตามใจตัวกันเป็นปกติ
แต่ก็มีความสำนึกมั่นในชาติอยู่แทบทุกตัวตน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง
เราก็รวมตัวกันได้เหนียวแน่นและถือวินัยได้เคร่งครัด
ดังนั้น เราจึงมีชาติมีประเทศอันตั้งมั่นโดยอิสระและเสรีมาช้านาน
ทั้งยังสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญต่างๆ ไว้เป็นสมบัติของเราเองมากมาย.....”
พระราชดำรัสในงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2520
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:19
1317
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 “.....เมืองไทยของเรา ประกอบด้วยคนหลายจำพวก
หลายวัย หลายความคิด หลายหน้าที่
ซึ่งทั้งหมดจะต้องอาศัยซึ่งกันและกัน ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดจะอยู่ได้โดยลำพัง.....”
พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2517
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:19
1318
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่ทรงวางแผนพัฒนาและให้รัฐบาลร่วมดำเนินการ
โดยครอบคลุมการ พัฒนาในหลายสาขา ทรงพบว่าพื้นที่เกษตรกรรมหลายแห่งขาดแคลนน้ำ
ที่จะใช้เพาะปลูกและอุปโภค ในขณะที่บางแห่งกลับมีน้ำท่วม พืชผลได้รับความเสียหาย จึงทรงจัดหา
แหล่งน้ำและการชลประทานให้แก่ราษฎร อาทิเช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค
โครงการพัฒนาแหล่งนี้เพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการผลิตไฟฟ้า 
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:20
1319
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพัฒนาที่ดินที่รกร้างว่างเปล่าให้อุดมสมบูรณ์
แล้วจัดสรรให้เกษตรกรในรูปสหกรณ์ นอกจากนั้นมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อแก้ปัญหา
การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ด้านเกษตรกรรม มีหลายโครงการ ได้แก่
โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ โครงการฝนหลวง โครงการธนาคารข้าว
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:20
1320
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน
เช่น แพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน โครงการแพทย์พิเศษพระราชประสงค์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:21
1321
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการหลวง เป็นโครงการที่ทรงเลือกดำเนินการเพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูพื้นที่บนดอยต่างๆ ในเขตภาคเหนือที่ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร
ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจทั้งไม้ดอก และไม้ผล จนมีอาชีพที่มั่นคง
ลดการตัดไม้ ทำลายป่าได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้น
ทำให้โครงการหลวง ได้รับรางวัลแมกไซไซ ในฐานะองค์กร ดีเด่น
สาขาส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ ประจำปี 2531 
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:21
1322
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียนและทรงก่อตั้ง กองทุนนวฤกษ์
เพื่อสนับสนุนเด็กที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แก่นักเรียนทุกระดับ รวมทั้งโปรดเกล้าฯ
จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งไปศึกษาเพิ่มเติมยังต่างประเทศด้วย
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:21
1323
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนก่อสร้างโรงเรียนแ
ละทรงก่อตั้ง กองทุนนวฤกษ์ เพื่อสนับสนุนเด็กที่เรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์แก่นักเรียนทุกระดับ รวมทั้งโปรดเกล้าฯ
จัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดล เพื่อส่งไปศึกษาเพิ่มเติมยังต่างประเทศด้วย
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:21
1324
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการที่ทรงพระราชทาน
แนวพระราชดำริ และคำแนะนำให้เอกชนไปดำเนินการและรับผิดชอบ
ด้านกำลังทรัพย์ กำลังปัญญา และบุคลากร ตลอดจน ติดตาม ผลงานด้วยตนเอง
เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:22
1325
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โครงการตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ทรง ศึกษา ค้นคว้า วิจัย
และทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ โดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ดีเมื่อโครงการนั้นได้ผลดีมีประโยชน์
แก่ ราษฎรอย่างแท้จริงแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้รัฐบาลเข้ามารับช่วงงานต่อไป
 
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:22
1326
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระปรีชาสามารถและแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาพลังงาน
ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไทย
อย่างกว้างขวาง พระองค์ทรงริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงน้ำมัน
จากวัสดุการเกษตร
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:22
1327
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9
พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๔
การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่ายและตรงที่สุด
คือทำให้สำเร็จทันการ และให้ได้ผลเป็นประโยชน์แต่ทางเดียว
ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชาความสามารถ และมีปัญญา
ความรู้คิด พิจารณา เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษ เป็นประโยชน์
มิใช่ประโยชน์อย่างชัดเจน ถูก ตรง.
(ภูพิงค์ราชนิเวศน์ วันที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔)
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:23
1328
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9
พระบรมราโชวาท ปีพุทธศักราช ๒๕๓๕
ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ทั้งทางลึกและกว้างประการหนึ่ง
ความคิดเห็นที่เป็นสัมมาทิฐิ ถูกต้องด้วยเหตุผลหลักวิชา
และความชอบธรรม ประการหนึ่งความสามารถในการปฏิบัติ
กิจการงานให้สำเร็จผลตรงตามจุดมุ่งหมาย อีกประการหนึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน. ผู้ปฏิบัติราชการโดยอาศัย
ปัจจัยสามส่วนนี้โดยครบถ้วนสม่ำเสมอ จะประสบความสำเร็จ
และความเจริญรุ่งโรจน์ ทั้งจะทำให้ราชการและชาติบ้านเมือง
พัฒนาก้าวหน้าไปได้ด้วยความมั่นคงสวัสดี.
(ภูพิงค์ราชนิเวศน์ วันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕)
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:23
1329
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9
 “เย็นศิระเพราะพระบริบาล' ทรงพระเจริญ”
วันที่ 9 มิถุนายน วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
และ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช(สมเด็จพระภัทรมหาราช)
เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:23
1330
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9
 ...ส่วนรวมจะได้เป็นปึกแผ่น เราจะได้อยู่ในสังคมที่เรียบร้อย
อยู่ในประเทศที่มั่นคงที่มีความก้าวหน้า ขอให้ทุกคนประสบแต่โชคดี
มีความสุขความเจริญ ความก้าวหน้าและมีความสุขทั่วกัน... 
ที่มา : พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หนังสือคำพ่อสอน ในโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยความรักและความดี
 
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:24
1331
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9
กังหัน น้ำชัยพัฒนา ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์2536
หลังจากเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริในการพัฒนากังหันน้ำ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยื่นขอรับสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2535 จึงนับว่า
เป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และครั้งแรกของโลก
และถือว่าวันที่ 2 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็น “วันนักประดิษฐ์” นับแต่นั้นเป็นต้นมา 
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:24
1332
อ้างอิง

กิตติมา
เทิดทูน รัชกาลที่ 9
 “กังหันชัยพัฒนา” ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก
The Belgian Chamber of Inventor
องค์กรทางด้านนวัตกรรมที่เก่าแก่ของเบลเยียม
ภายในงาน “Brussels Eureka 2000”
ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์
ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
 
กิตติมา [125.25.205.xxx] เมื่อ 28/10/2016 13:24
1333
อ้างอิง

กยข.บชร.4
๑ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๒    ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๓    เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๔    สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๕    เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๖    พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๗    ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
๘    พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๙    'เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ'
๑๐    Long live the king
๑๑    มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ
๑๒    ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
๑๓    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๔    เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
๑๕    ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและ
๑๖    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๗    ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
๑๘    'เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ'
๑๙    ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร
๒๐    ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๒๑    ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
๒๒    รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๒๓    เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
๒๔    ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๒๕    เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๒๖    สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๒๗    ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
๒๘    พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๒๙    พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๓๐    ขอให้พ่อหลวงจงอยุ่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
๓๑    ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
๓๒    ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว
๓๓    ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
๓๔    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓๕    ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน
๓๖    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓๗    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓๘    ขอให้พ่อหลวงจงอยุ่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
๓๙    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจาก
๔๐    พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๔๑    พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
๔๒    เราคนไหยจงรักและสามัคคี
๔๓    และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
๔๔    ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๔๕    เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
๔๖    ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๔๗    Long live the king
๔๘    ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
๔๙    ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๕๐    ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
๕๑    รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๕๒    เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
๕๓    ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๕๔    เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต ซึ่ง
๕๕    เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๕๖    สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๕๗    ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
๕๘    ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
๕๙    ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
๖๐    เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๖๑    สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๖๒    พระองค์คือผู้ให้ ขอจงทรงพระเจิญ
๖๓    ข้าจะจงรักภัคดีต่อประเทศชาติ
๖๔    Long live the king
๖๕    มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ
๖๖    ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
๖๗    และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
๖๘    ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้ชาวไทย
๖๙    ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
๗๐    ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๗๑    รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
๗๒    ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
๗๓    เรารักในหลวง
๗๔    รักพ่อหลวง
๗๕    Long live the king
๗๖    ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร
๗๗    เรารักพ่อหลวง
๗๘    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๗๙    เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
๘๐    ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและ
 
กยข.บชร.4 ascom_4@hotmail.com [118.175.214.xxx] เมื่อ 1/11/2016 11:14

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น