heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35247549
แสดงหน้า60893109
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419225 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
1674
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 9/05/2017 10:30
1675
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
สถาบันพระมหากษัติย์ของไทยดีที่สุดในโลก
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 9/05/2017 10:32
1676
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 9/05/2017 10:34
1677
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 10:51
1678
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 10:53
1679
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 10:57
1680
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 10:58
1681
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์เป็นพระผู้ทรงเมตตา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 11:03
1682
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นน้ำทิพทย์ชโลมผืนดินไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 11:04
1683
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศลทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 11:06
1684
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 11:08
1685
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 11:10
1686
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.172.230.xxx] เมื่อ 11/05/2017 11:12
1687
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 15/05/2017 10:52
1688
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 15/05/2017 10:54
1689
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้พระราชวงค์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 15/05/2017 10:56
1690
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นร่มโพธิ์ของไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 15/05/2017 10:58
1691
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระมหากษัตริย์เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 15/05/2017 11:00
1692
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 15/05/2017 11:02
1693
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.24.77.xxx] เมื่อ 15/05/2017 11:04

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น