heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34982729
แสดงหน้า60628232
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418144 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
1774
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ศูนย์รวมใจของไทยทั้งแผ่นดิน ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ชาวไทยตลอดไป
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:17
1775
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:17
1776
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรงธรรม
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:17
1777
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือว่าเป็นหน้าที่ของชาวไทยและบุคคลที่เหยียบยืนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:17
1778
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~เรามาช่วยร่วมมือร่วมใจ มาช่วยทำโพสให้ประชาชนชาวไทยรักกัน เพื่อเป็นการจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:18
1779
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:18
1780
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ขอให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าอยู่อย่างพอเพียง
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:18
1781
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:19
1782
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~“เราจะยึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” ”
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:19
1783
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~แผ่นดินไทยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะมีพระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบกู้เอกราช
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:19
1784
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~จะปกป้องสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชนอย่างสงบ สันติ และสามัคคี
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:20
1785
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้า
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:20
1786
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ขอปฏิบัติหน้าที่ ด้วยกาย วาจา ใจ สุจริต และความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเพื่อผลความดีสูงสุด
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:21
1787
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~รวมใจภักดิ์ รักในหลวง
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:21
1788
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:21
1789
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:21
1790
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:22
1791
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:22
1792
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~ท่านทรงเป็นหัวใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวง
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:22
1793
อ้างอิง

กตพ.นรด.
~~จะเทิดทูลและยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ จะดำรงชีวิตอยู่ในกรอบศีลธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง
 
กตพ.นรด. [58.11.124.xxx] เมื่อ 28/05/2017 18:22

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น