heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม10959030
แสดงหน้า36533819
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 217620 ครั้ง / ตอบ 47938 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 9/07/2020 16:48
18113
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พ่อหลวง คือผู้พอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:34
18114
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พ่อหลวง คือพ่อที่รัก
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:34
18115
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:34
18116
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:35
18117
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:36
18118
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:36
18119
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:36
18120
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:37
18121
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:37
18122
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:38
18123
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:38
18124
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:39
18125
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:39
18126
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:40
18127
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:40
18128
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:40
18129
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
 ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:40
18130
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:41
18131
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:41
18132
อ้างอิง

พัน.ป.ศป.ร้อย.3
ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
 
พัน.ป.ศป.ร้อย.3 [125.26.237.xxx] เมื่อ 26/01/2018 10:42

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น