heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38124747
แสดงหน้า63771536




13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439778 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
18913
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
คนไทยจะพ้นวิกฤตได้ถ้าใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 13:42
18914
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระมหากษัติย์ทุกพระองค์ ซึ่งมิเคยทรงนิ่งนอนใจทรงปัดเป่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรอยู่เสมอๆ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 13:45
18915
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขอขงปประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 13:47
18916
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตในดวงใจประชา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 13:49
18917
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงร.9 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยรุ่งเรือง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 13:52
18918
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงร.10 ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทในหลวงร.9 เพื่อปัดเป่าความทุกข์ของราษฎร
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 13:54
18919
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าี่หนึ่งของคนไทยทุกคน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 13:59
18920
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราทุกคนภูมิใจท่ีได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้ร่มพระบารมีของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:01
18921
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้คนไทยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:04
18922
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:05
18923
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ทรงพัฒนาทุกหย่อมหญ้าเพื่อปวงประชากินดีอยู่ดี
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:06
18924
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
รวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศไทยยั่งยืน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:08
18925
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติไทยเรืองนามด้วยพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:09
18926
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
รวมใจ รวมแผ่นดิน รวมพลังเพื่อชาติไทยมั่นคง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:12
18927
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระบิดาผู้มีแต่ให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.102.xxx] เมื่อ 5/03/2018 14:16
18928
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.222.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:21
18929
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.222.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:22
18930
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.222.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:24
18931
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.222.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:24
18932
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.222.xxx] เมื่อ 6/03/2018 08:28

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น