heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38124959
แสดงหน้า63771748
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439803 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
18933
อ้างอิง

คนรักสถาบัน
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
 
คนรักสถาบัน inn_sea@hotmail.com [119.76.32.xxx] เมื่อ 6/03/2018 09:47
18934
อ้างอิง

คนรักสถาบัน
การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
 
คนรักสถาบัน inn_sea@hotmail.com [101.108.117.xxx] เมื่อ 7/03/2018 10:36
18935
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 8/03/2018 08:20
18936
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 8/03/2018 08:21
18937
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 8/03/2018 08:23
18938
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 8/03/2018 08:24
18939
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.223.xxx] เมื่อ 8/03/2018 09:20
18940
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้ร.10 ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 11:44
18941
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ร้อยรัดร้อยล้านดวงเพื่อเทิไท้องค์ราชัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 11:46
18942
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 12:44
18943
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 12:46
18944
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนเข็มทิศนำชีวิตคนไทยทุกคนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 12:49
18945
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 12:53
18946
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 12:56
18947
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 13:11
18948
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ร.9ทรงมีแนวพระราชดำริด้านเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 13:21
18949
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 13:26
18950
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
คนไทยพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 13:36
18951
อ้างอิง

คนรักสถาบัน
จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
 
คนรักสถาบัน inn_sea@hotmail.com [101.108.112.xxx] เมื่อ 8/03/2018 13:44
18952
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้เหตุผล
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.105.xxx] เมื่อ 8/03/2018 13:46

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น