heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม34983347
แสดงหน้า60628850
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418165 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
18973
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศไทยจะอยู่อย่างไรถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:17
18974
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
อันชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:23
18975
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่ ๙
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:26
18976
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:27
18977
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ร.10 ทรงมรพระราชประสงค์ให้คนไทยมีความสุข มีคุณธรรม รู้จักเสียสละเพื่อคนอืน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:46
18978
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงเสียสละความสุขของพระองค์เพื่อความสุขของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:47
18979
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ไทยเรามีสถบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:51
18980
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:53
18981
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไวง้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 10:58
18982
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 11:02
18983
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราขอปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และจะมิให้ผู้ใดมาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นอันขาด
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.106.xxx] เมื่อ 12/03/2018 11:17
18984
อ้างอิง

คนรักสถาบัน
เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
 
คนรักสถาบัน inn_sea@hotmail.com [1.10.193.xxx] เมื่อ 13/03/2018 09:21
18985
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 14/03/2018 08:18
18986
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 14/03/2018 08:20
18987
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 14/03/2018 08:20
18988
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 14/03/2018 08:21
18989
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 14/03/2018 08:26
18990
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติ ศษสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 13:53
18991
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อสร้างสังคมที่ดีและความสงบของบ้านเมือง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 13:54
18992
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 13:55

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น