heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35098008
แสดงหน้า60743516
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418588 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
18993
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษํตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 13:56
18994
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศ่าสนา สิ้นพระมหากษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 14:02
18995
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติไทยพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 14:03
18996
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศจะอยู่อย่างไรถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 14:05
18997
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
คนไทยจะพ้นวิกฤต ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 14:07
18998
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
บารมีไพศาล ปกบ้านคุมเมือง พืชพันธ์ุประเทือง อาหารสมบูรณ์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 14:08
18999
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ทรงงานหนักและเหนื่อย เืพ่อให้ราฎรของพระองค์มีความสุข
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.110.xxx] เมื่อ 14/03/2018 14:09
19000
อ้างอิง

คนรักสถาบัน
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
คนรักสถาบัน inn_sea@hotmail.com [1.10.217.xxx] เมื่อ 14/03/2018 15:58
19001
อ้างอิง

คนรักสถาบัน
ข้าพเจ้าขอตั้งสัตย์ปฏิญาณ จะขอจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำความดีเพื่อพ่อหลวงตลอดไป ตราบสิ้นลมหายใจ #ทรงพระเจริญ
 
คนรักสถาบัน inn_sea@hotmail.com [1.10.218.xxx] เมื่อ 15/03/2018 14:40
19002
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความเพื่อแผ่นดิน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 08:47
19003
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 08:52
19004
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่องสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 08:58
19005
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้ถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 09:03
19006
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 09:06
19007
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เกิดใช่อื่น เพื่อแผ่นดินไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 09:12
19008
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นสุข
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 09:24
19009
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 09:35
19010
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 09:39
19011
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
คนไทยจะพ้นวิกฤต ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 09:54
19012
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.99.xxx] เมื่อ 16/03/2018 10:04

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น