heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม37829783
แสดงหน้า63476432
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 436772 ครั้ง / ตอบ 52693 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 11/09/2021 11:36
19033
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.221.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:22
19034
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.221.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:22
19035
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:24
19036
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:28
19037
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:33
19038
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ร.9 ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:40
19039
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:41
19040
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
คนไทยจะพ้นวิกฤต ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:43
19041
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
อันชาติไทยไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้เหตุผล
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:46
19042
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เศรษฐกิจพอเพียง  ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดของพ่อหลวงของแผ่นดิน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:50
19043
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:52
19044
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทำเพื่อชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:54
19045
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 10:56
19046
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได่ร่มเย็นเป็นใจ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 11:00
19047
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 11:04
19048
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงร.9 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิย์ในดวงใจของปวงประชา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 11:07
19049
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูหลานไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [1.10.206.xxx] เมื่อ 20/03/2018 11:10
19050
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.221.xxx] เมื่อ 22/03/2018 08:15
19051
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.221.xxx] เมื่อ 22/03/2018 08:15
19052
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.221.xxx] เมื่อ 22/03/2018 08:16

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น