heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม11168681
แสดงหน้า36743573
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 220500 ครั้ง / ตอบ 47938 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 9/07/2020 16:48
1894
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.1.xxx] เมื่อ 16/06/2017 13:55
1895
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.1.xxx] เมื่อ 16/06/2017 13:57
1896
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.1.xxx] เมื่อ 16/06/2017 13:59
1897
อ้างอิง

เกริก
ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์
 
เกริก [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:30
1898
อ้างอิง

เกริก
พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ
 
เกริก [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:30
1899
อ้างอิง

เกริก
ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย
 
เกริก [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:31
1900
อ้างอิง

กนก บุญรักษา
ขอให้ชาวไทยทุกคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
 
กนก บุญรักษา [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:32
1901
อ้างอิง

กนก บุญรักษา
คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า
 
กนก บุญรักษา [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:32
1902
อ้างอิง

กนก บุญรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา
 
กนก บุญรักษา [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:33
1903
อ้างอิง

อานน
ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา
 
อานน [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:33
1904
อ้างอิง

อานน
พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้
 
อานน [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:40
1905
อ้างอิง

อานน
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย
 
อานน [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:40
1906
อ้างอิง

ขจร กลิ่นหอม
ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
 
ขจร กลิ่นหอม [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:42
1907
อ้างอิง

ขจร กลิ่นหอม
หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
 
ขจร กลิ่นหอม [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:44
1908
อ้างอิง

ขจร กลิ่นหอม
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
 
ขจร กลิ่นหอม [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:44
1909
อ้างอิง

ณรงค์เดช
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:46
1910
อ้างอิง

ณรงค์เดช
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:46
1911
อ้างอิง

ณรงค์เดช
พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
 
ณรงค์เดช [110.77.149.xxx] เมื่อ 17/06/2017 10:48
1912
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:18
1913
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:19

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น