heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35034372
แสดงหน้า60679876
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 418351 ครั้ง / ตอบ 52675 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 23/07/2021 21:25
1914
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:20
1915
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริเพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:22
1916
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เรายึดมั่น เศษฐกิจพอเพียงเพื่อถวายในหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:23
1917
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:25
1918
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:26
1919
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:26
1920
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พ่อหลวงทำให้ปวงประชาอยู่เย็นเป็นสุขมีอยู่มีกินแบบพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:28
1921
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.12.xxx] เมื่อ 19/06/2017 10:29
1922
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:23
1923
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:25
1924
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:27
1925
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:29
1926
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์เป็นพระผู้ทรงเมตตา
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:30
1927
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:32
1928
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:34
1929
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:35
1930
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้พระราชวงค์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:44
1931
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอพระองค์ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.144.xxx] เมื่อ 20/06/2017 10:46
1932
อ้างอิง

กยข.บชร.4
๑ ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้ชาวไทย

๒ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

๓ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๔ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

๕ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๖ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา

๗ ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน

๘ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา

๙ 'เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ'

๑๐ Long live the king

๑๑ มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ

๑๒ ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

๑๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๑๔ เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

๑๕ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและ

๑๖ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๑๗ ของให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

๑๘ 'เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ'

๑๙ ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวร

๒๐ ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

๒๑ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

๒๒ รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

๒๓ เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

๒๔ ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

๒๕ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๒๖ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

๒๗ ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน

๒๘ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา

๒๙ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา

๓๐ ขอให้พ่อหลวงจงอยุ่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

๓๑ ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ

๓๒ ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว

๓๓ ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน

๓๔ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๓๕ ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน

๓๖ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๓๗ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

๓๘ ขอให้พ่อหลวงจงอยุ่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

๓๙ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจาก

๔๐ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา

๔๑ พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา

๔๒ เราคนไหยจงรักและสามัคคี

๔๓ และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน

๔๔ ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

๔๕ เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

๔๖ ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

๔๗ Long live the king

๔๘ ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน

๔๙ ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

๕๐ ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว

๕๑ รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

๕๒ เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน

๕๓ ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง

๕๔ เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต ซึ่ง

๕๕ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๕๖ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

๕๗ ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน

๕๘ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

๕๙ ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

๖๐ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

๖๑ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

๖๒ พระองค์คือผู้ให้ ขอจงทรงพระเจิญ

๖๓ ข้าจะจงรักภัคดีต่อประเทศชาติ

๖๔ Long live the king

๖๕ มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ

๖๖ ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป

๖๗ และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน

๖๘ ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้ชาวไทย

๖๙ ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว

๗๐ ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

๗๑ รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
 
กยข.บชร.4 ascom_4@hotmail.com [1.10.139.xxx] เมื่อ 21/06/2017 13:44
1933
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [101.108.5.xxx] เมื่อ 21/06/2017 14:49

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น