heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม35349049
แสดงหน้า60994624
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 419924 ครั้ง / ตอบ 52678 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 31/07/2021 13:47
19493
อ้างอิง

ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3 smic.yut@gmail.com [110.77.227.xxx] เมื่อ 3/04/2018 12:40
19494
อ้างอิง

ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3 [110.77.227.xxx] เมื่อ 3/04/2018 12:43
19495
อ้างอิง

ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3 [110.77.227.xxx] เมื่อ 3/04/2018 12:43
19496
อ้างอิง

ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3 [110.77.227.xxx] เมื่อ 3/04/2018 12:44
19497
อ้างอิง

ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3
ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
 
ร้อย.นนส.ที่ 2 พัน.3 [110.77.227.xxx] เมื่อ 3/04/2018 12:44
19498
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ขอให้ร.10 ทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:43
19499
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:52
19500
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบสุขของบ้านเมือง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:53
19501
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนเข็มทิศนำชีวิตของคนไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:54
19502
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:55
19503
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:56
19504
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:57
19505
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงงานหนักและเหนื่อยก็เพื่อให้คนไทยทุกคนไม่ลำบาก
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 09:59
19506
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
คนไทยจะพ้นวิกฤตถ้าใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 10:00
19507
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พืชผักสวนครัวปลูกกินเองได้ตามรอยพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 10:02
19508
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มึสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 10:04
19509
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สรางความดีเพื่อแผ่นดิน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 10:19
19510
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระองค์ทรงเป็นพระบิอดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 10:22
19511
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวงร.9 ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 10:22
19512
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาในประเทศไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [118.175.232.xxx] เมื่อ 4/04/2018 10:24

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น