heartMyCkitheart
 
www.myckit.myreadywab.com

สถิติ
เปิดเมื่อ7/10/2011
อัพเดท9/12/2012
ผู้เข้าชม38124570
แสดงหน้า63771359
13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

13 ร่วมโพสต์ฯ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
อ้างอิง อ่าน 439763 ครั้ง / ตอบ 52695 ครั้ง

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 

 

 

 

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงมีพระราชดําริและได้พระราชทานแนวคิด แนวทางการปฏิบิติ ต่างๆ ให้กับปวงชนชาวไทย เพื่อเปลี่ยนนการดำเนินชีวิต ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับชุมชน  ระดับองค์กร  ระดับรัฐ  ให้รอดพ้นจากวิกฤตและดําเนินอยู่ในสังคมได้อย่างสมดุล  มั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งได้มีการนําแนวพระราชดําริต่างๆ มาจัดทําเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อันมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบท ตามแนวพระราชดําริที่เป็นต้นแบบของการนําแนวคิด  และวิธีการพัฒนาชนบทอย่างครบวงจร หรือที่เรียกว่า “บริการรวมที่จุดเดียว”(ONE  STOP  SERVICES)”  เพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเป็นแนวพระราชดําริที่สําคัญ  และที่ได้ทรงดําเนินการมาต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นต้นมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ โดยที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนาหลายรูปแบบผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการดําเนินการที่คอยเป็นคอยไปตามลําดับข้ันตอนตามความพร้อมของแต่ละท้อง ถิ่นเป็นหลัก  ท้ังนี้เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกินและอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองท้ังด้าน เศรษฐกิจและสังคม ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ปัจจุบัน ที่พระองค์ได้พระราชทานแนวทางการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราช ดําริ เพื่อให้องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถสนองพระราชดําริได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของสหประชาชาติ ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๓๕  สหประชาชาติได้เน้นความสําคัญการพัฒนาในสามมติ ได้แก่ มิติทางสังคม มิติทางเศรษฐกิจ และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยได้กําหนดให้เป็นแผนแม่บทในระดบโลกในชื่อของแผนปฏิบิตัการ ๒๑ (AGENDA 21) 

 

      การดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้น้อมนําเอาพระราชดําริมาใช้ในการดําเนินงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่ม ต่างๆท้ังในสังคมเมือง และในสังคมชนบทห่างไกล ตามโครงการพระราชดาริ และโครงการตามพระราชประสงค์ต่างๆ ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีส่วนรับผิดชอบหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งหลายโครงการเป็นความรับผิดชอบโดยตรง และบางโครงการเป็นงานที่กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการเข้าไปร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ

 

 
กรมทหารพรานที่ ๔๗ blackarmy47_3@hotmail.com [182.52.99.xxx] เมื่อ 19/09/2021 09:02
19553
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศจะอยู่อย่างไรถ้าคนไทยไม่รักกัน
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:10
19554
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
จักกรีวงศ์องราชา ปวงประชาขอน้อมเกล้าถวายความจงรักภักดี
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:16
19555
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดของในหลวง ร.9
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:29
19556
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:33
19557
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตในดวงใจของคนไทยทั้งชาติ
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:35
19558
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:36
19559
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:38
19560
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงทุกพระองค์ ซึ่งทุกพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะทำให้ประชาขนพ้นทุกข์
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:41
19561
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ประเทศชาติจะอยู่อย่างไรถ้าคนไทยไม่รักกัน รวมใจภักดิ์รู้รักและสามมัคคี
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:50
19562
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
พืชผักสวนครัวปลูกกินเองได้ตามรอยพ่อหลวง
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:51
19563
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:53
19564
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นต้นแบบของความเพียร
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 14:57
19565
อ้างอิง

กปจว.สจว.กร.ทบ.
ในหลวง ร.9 ทรงห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
 
กปจว.สจว.กร.ทบ. [125.25.122.xxx] เมื่อ 17/04/2018 15:02
19566
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 18/04/2018 08:06
19567
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 18/04/2018 08:06
19568
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 18/04/2018 08:07
19569
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 18/04/2018 08:08
19570
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 18/04/2018 08:08
19571
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 18/04/2018 08:09
19572
อ้างอิง

มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ.
กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี
 
มว.สนับสนุน กรม นร.รร.นส.ทบ. [159.192.220.xxx] เมื่อ 18/04/2018 08:10

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


คำค้น